Tyst spis

Oct 06 2022

Det är inte längre självklart att en elektrisk spis är en tyst spis.

Innan vi fick den elektriska spisen för vår matlagning använde vi öppen eld, och sedan mitten av 1800-talet vedspis och gasspis. Öppen eld och vedspisar avger ljud från brasans sprakande. Gasspisar producerar ett brusande ljud.

Sedan den i slutet på 1800-talet uppfanns och under hela 1900-talet var en elektrisk spis med få undantag en tyst spis. Tidigare var det bara hushålls­apparater som diskmaskiner, matberedare, kylskåp och frysskåp som genererade ljud under aktivitet.

Fläktar låter

Numera låter också de flesta elektriska spisar under nyttjande, och ofta också ett tag efter sin användning. Det beror på att så gott som alla nytillverkade elektriska spisar sedan några år tillbaka utrustas med fläktar. Fläktar är mekaniska komponenter. Mekaniska komponenter genererar som en biprodukt alltid mer eller mindre ljud. Ljudet från elektriska spisars fläktar är en biprodukt till deras kylande eller temperatur­utjämnande arbete.

Att kunna avstå oönskat ljud

Där man umgås, lagar mat och äter i köket, och där man umgås, lagar mat och äter i en öppen planlösning, kan en i ljudergonomiskt hänseende mindre genomtänkt spis störa i övrigt lugna situationer. Någon vill också sitta och läsa i köket eller i den öppna planlösningen och kan då störas av oönskat ljud från en spis där en skicklig akustiker inte fått tillräckligt inflytande då spisen designades.

Vi är nu sällan fria att välja före köp

Det är inte alla som bryr sig om ljud, men de som gör det saknar nu oftast den nödvändiga information de behöver för att kunna välja en tyst spis när de skall köpa en ny spis.

Nu är det innan köp svårt att avgöra om en elektrisk spis i aktivitet orsakar extra ljud, hur starkt det ljudet då är, eller om en spis i aktivitet är tyst. Det är också svårt att innan köp avgöra om en spis bara orsakar ljud under matlagning, eller om den också producerar ljud en mer eller mindre lång stund efter avslutad matlagning.

Provlyssna eller ljuddeklaration

Då vi köper spisar över Internet, eller i butik, kan vi inte innan lyssna på dem under matlagning och efter matlagning. Att säljare eller tillverkare skulle erbjuda sina kunder att provlyssna spisar under ljud­förhållanden som liknar hemmiljöer innan köp är inte rimligt. Alternativet innebär att tillverkare och säljare tillhandahåller en överenskommen standardiserad ljuddeklaration baserad på mätdata utifrån vedertagen standard.

Ett decibelvärde (dB-värde) säger väldigt lite om en produkts ljudegenskaper, om det inte är framtaget och deklarerat på ett standardiserat sätt. Ljud behöver mätas och deklareras på ett standardiserat sätt för att möjliggöra jämförelse mellan likartade produkter.

Diskmaskiner, kylskåp och frysskåp är några av de hushålls­apparater som sedan lång tid tillbaka ljuddeklareras. Men det saknas idag en standardiserad ljuddeklaration för elektriska spisar. Det gör det svårare för köpare att välja en helt tyst spis, eller en spis som motsvarar den ljudnivå som man tolererar utifrån det pris man är beredd att betala för produkten. Avsaknaden av standardiserad ljuddeklaration för elektriska spisar gör också att de som tillverkar dem har svårt att finna incitament för att konstruera sina produkter så att de genererar så lite ljud som möjligt, och det under så kort tid som möjligt.

En ljuddeklaration för elektriska spisar behöver redovisa hur högt ljud som spisen avger vid matlagning. Den behöver också redovisa om spisen låter efter matlagning, och om så hur högt detta ljud hörs, samt hur länge detta ljud från spisen dröjer kvar efter avslutad matlagning.

EU och ljud från hushållsapparater

Rådets direktiv 86/594/EEG av den 1 december 1986 om luftburet buller från hushållsapparater har upphävts. Där skrev man följande:

“Allmänheten bör på ett så lättförståeligt och enhetligt sätt som möjligt informeras om bullernivåer från hushållsapparater. Korrekt, relevant och jämförbar information kan tjäna som ledning för allmänheten så att man väljer mindre bullriga hushållsapparater. Som ett resultat av detta påverkas tillverkarna att vidta åtgärder så att bullernivåerna sänks på hushållsapparaterna de tillverkar.”

Ovanstående direktiv har i två steg ersatts med nuvarande Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter. Under rubrik “Krav på tillhandahållande av information” står i det direktivet bland annat:

“I genomförandeåtgärderna får det krävas att tillverkaren ska tillhandahålla information, vilket kan påverka hur produkten hanteras, används eller återvinns av andra parter än tillverkaren. Den informationen kan vara t.ex. följande:

..Konsumentinformation om en produkts viktigaste miljömässiga egenskaper och miljöprestanda som medföljer produkten när den släpps ut på marknaden för att göra det möjligt för konsumenterna att jämföra dessa aspekter av produkterna..”

Man säger i detta direktiv kan istället för bör eller skall. Miljö och frågor om ljud kan uppfattas sammanhänga, men för många är det inte så. De flesta som läser detta direktiv kommer att tolka det som att man talar om miljö ur ett annat perspektiv än köparens inomhusmiljö.

Den diffusa lydelsen hos Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG tillsammans med att många människor fortfarande blir överraskade av att deras nya kostsamma elektriska spis låter, utgör kanske skälen till att EU ännu inte avkräver tillverkare och försäljare av hushållsapparaten elektrisk spis en ljuddeklaration.

Att häva köp av en suboptimal spis

De flesta som idag köper en elektrisk spis vet inte att den kommer att kunna låta, och om de vet det, så vet de sällan innan köp hur mycket den låter, eller hur länge efter avslutat arbete den kommer att låta. De flesta spistillverkare och spissäljare kan idag inte lämna uppgifter om, och kommer idag inte att före köp upplysa om deras produkters ljudegenskaper. Intill detta är ordnat kan man tycka att vi enligt svensk lag bör vara fria att häva köp av spisar som installerade och igångsatta inte i ljudhänseende motsvarar våra krav.

Konsumentköplag (1990:932) anger att vi svenskar kan häva ett köp om säljaren av en vara inte har upplyst oss om detaljer om varan som vi borde ha blivit upplysta om.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är en annan lag som kan åberopas när vi ångrat ett köp, men detta endast om vi handlat via Internet, per telefon eller avgjort ett köp utanför en säljares affärslokaler.

I skrivande stund är det inte känt om det går att åberopa Konsumentköplag (1990:932) för att häva ett köp av en elektrisk spis hänvisande till dess ljudegenskaper vid drift i hemmet. Har det prövats?

Den som i dagsläget vill pröva häva köpet av en spis som inte håller måttet bör säkrast köpa den via Internet eller per telefon, hellre än att köpa i butik. Innan köp bör man förvissa sig om att sedvanlig ångerrätt vid distansköp inom 14 dagar gäller. Ett alternativ skulle kunna vara att vid köp i butik skriftligt ha fått ett förtydligande om att ångerrätt gäller också där. Författaren till denna sida undersökte rätten att ångra ett köp av spis över telefon. Företaget i fråga sade att ångerrätten bara gällde om spisen ej packats upp. Således gick det inte att i hemmet lyssna på spisen i drift utan att ångerrätten samtidigt slutade gälla. Är detta förenligt med Konsumentköplag (1990:932)?

Konsumentverket har en egen sida om Konsumentköplag (1990:932) och en om Ångerrätt.

Vi kommer då vi vill häva ett köp av en levererad vara obligat att vara i konflikt med vår säljare, som ju trodde att hen skulle få sälja något, som nu inte få göra det, och som i tillägg får mer arbete och det utan extra lön. Kanske har man att göra med en respektfull säljare som utan krångel häver köpet. Kanske kommer säljaren att beskylla oss för att vara ljudkänsliga, och/eller så söker hen åberopa att alla nytillverkade spisar låter på detta sätt. Säljaren försöker göra sitt problem till vårt.

Slutligen, betänk i allt detta att frånvaro av oönskade ljud är en frihet som bara världens allra rikaste kan unna sig, och att allt som är exklusivt också alltid är optimerat i ljudhänseende.