Bemöta med tystnad

Apr 21 2021

Att avsiktligt bemöta med tystnad kan handla om att bekräfta sin medmänniska, om en uppmuntran att säga mer, om föraktutlevande, idéer om uppfostran, eller om hämnd.

Oavsiktligt kan det att bemöta med tystnad handla om att man är ointresserad, mållös eller överbelastad, om att man är oförmögen eller förhindrad att kommunicera, om att man har en funktionsnedsättning, eller om att man inte nåtts av försök till kommunikation.

Verbalt och icke-verbalt bemötande

Att inte säga något med ord eller andra ljud är en sak. En annan är att inte säga något med sitt kroppsspråk. Vi kan under tystnad med vårt kroppsspråk förmedla något som förklarar betydelsen av vår tystnad.

Förvirring och tyst bemötande

Mellanmänskligt sett kan det uppfattas vara vars och ens rätt att bemöta något förvirrat med tystnad. Det kan ses som moraliskt riktigt att välja avstå bemöta något vilket inte går ihop verbalt.

Att det kan ses som moraliskt riktigt att bemöta något förvirrat med tystnad kan dock också åberopas som ursäkt för att avstå ett verbaliserat ställningstagande, eller andra kommunikativa åtbörder som bekräftar medmänniskors subjektivitet. Man bemöter då något som inte är förvirrat med tystnad som om det vore förvirrat. I detta fall är bemötandet med tystnad mer eller mindre medvetet ett uttryck för förakt­utlevande och/eller bestraffning. Så som allt förakt­utlevande och all bestraffning kommer här också det tysta bemötandet att väcka irritation, eller att skapa förvirring och väcka skam hos den för tystnad utsatte.

Där bemötande med tystnad gentemot något som inte är förvirrat är satt i system där talar vi om att härska, om att söka kontrollera eller om att försöka tiga ihjäl den eller de som utsätts. På engelska talar vi här om the silent treatment. Drabbar detta någon eller några i beroende­ställning, någon eller några som inte förmår att värja sig, är det inte mellanmänskligt rätt. Det ser de flesta som en omoralisk handling. Den som inte är i beroende­ställning söker bättre sällskap.

Att förbigå med tystnad

Begreppet att förbigå med tystnad handlar om ett aktivt ställningstagande att bemöta något och/eller någon med tystnad.

Att bemöta med tystnad i text

Att avsiktligt bemöta med tystnad kan även komma till uttryck i skriven text: i att man i vetenskapliga eller på annat sätt yrkes­relaterade verksamheter inte citerar, eller i eget författande bemöter någon eller några som man rimligen borde ha ha anledning att citera, bemöta och/eller bekräfta. Tystnaden säger här att den eller de personerna vill man inte bekräfta som kollega/or.

Tystnad som uppmuntran

Att bemöta med tystnad med ett samtidigt neutralt eller intresserat kroppsspråk kan också vara en uppmuntran att säga mer.

Tystnad som bekräftelse

Att under tystnad intresserat lyssna kan vara ett sätt att visa respekt för den talande, att bekräfta att det sagda står bäst alldeles för sig. Detta brukar ofta kompletteras med ett bekräftande kroppsspråk: exempelvis med en uppskattande blick, med ett varmt handslag eller med en kram.

Tystnad för att man är mållös

Ibland kan bemötande med tystnad och ett neutralt kroppsspråk helt enkelt handla om att den som är tyst inte har något meningsfullt att tillföra. Att bemöta med tystnad kan handla om att man är mållös.

Tystnad på grund av skam

Den som bemöter med tystnad kan av skam vara som handlingsförlamad, och därmed inte komma sig för med att svara.

Tystnad på grund av sjukdom eller skada

Ibland drabbas människor så att de faktiskt inte kan bemöta med annat än tystnad. De har inte längre den kommunikativa funktionen. Afasi är ett exempel, men ofta kan den afatiske kompensera sin bristande verbala förmåga med gester och ljud. Människor kan drabbas av personlighets­förändrande hjärn­sjukdom. Då kommer de att bete sig annorlunda än man varit van vid, och då kan de förhålla sig tysta vid sådana tillfällen där man varit van att de kommunicerat på andra sätt.

Tystnad för att man inte förstår bättre

Människor med funktionsnedsättningar som intellektuellt handikapp och autism kan ha svårt att förstå när det är på sin plats att svara. De kan i stunden kanske inte bättre, men kan ofta lära sig att det är artigt och respektfullt att svara då man är tilltalad.

Tystnad på grund av att budskapet inte nått mottagaren

Ibland kan det som ser ut att vara ett aktivt bemötande med tystnad handla om att den tysta personen inte har nåtts av det man trodde nått fram.

Tystnad på grund av överbelastning

Ibland är mottagare så överbelastade att de inte hinner annat än att bemöta med tystnad. Detta tycks nu ofta vara fallet i e-postsammanhang.

Tystnad på grund av att tala är förbjudet

Ibland kan människor vilja kommunicera verbalt, men är förbjudna att göra det. Så kan det vara där det råder mycken fiendskap mellan människor.

Psyko­terapeuters tystnad

För den som arbetar med psykoterapi behöver det att bemöta med tystnad och att förhålla sig neutral i kroppsspråket hanteras så att det alltid är till gagn för patienten.

Psykoanalys har varit känd för dess tysta eller möjligen hummande terapeuter i långa behandlingar med hög samtals­frekvens. Nu är det modernt med korta behandlings­tider, glesa möten, och så kallat aktiva terapeuter. Risken med att psykoterapeuter inte tillåter sig att vara tysta är att deras patienter inte tillräckligt kommer till tals. Alltför verbalt aktiva terapeuter adderar sina egna problem till sina patienters.

Tyst bemötande i vår tid

Med sociala medier, e-post, sms, och andra meddelandetjänster har möjligheten att bemöta med tystnad och att behöva bemötas med tystnad påtagligt ökat.

Ghosting och att ghosta är nyord för fenomenet att efter en tids kontakt helt sluta kommunicera, det vill säga bemöta med tystnad. Det sker vanligtvis på dejtingsajter, men orden ghosting och att ghosta får också användning inom andra domäner.

Läs mer här: Personlig korruption