Dynamiska system

Apr 08 2021

Dynamiska system är till skillnad från statiska system utrustade med minne. Hjärnfriska människor utgör exempel på dynamiska system.

Ett system utgörs av en uppsättning interagerande och ömsesidigt beroende komponenter vilka formar en komplex och samtidig avgränsbar helhet.

Dynamiska system karaktäriseras av att tidigare uppförande och påverkan kommer att påverka systemets nuvarande uppförande, vilket tillsammans med nuvarande påverkan kommer att ligga till grund för systemets framtida uppförande .

Ett dynamiskt system kommer att uppträda som ett statiskt system om det inte möter ny information. Ett dynamiskt system kan dock vara designat att aktivt söka ny information i händelse av att det möter alltför mycket redan känt material.

Att söka ny information kan dels ske teoretiskt, dels praktiskt: Informations­sökandet kan komma till uttryck i att systemet undersöker nya sätt att uppföra sig på, varvid den information som ur det framkommer prövas mot tidigare kända fakta.

System i konflikt

I både statiska och dynamiska system kan konflikter i realtid uppstå mellan systemets delkomponenter och mellan systemet och dess omvärld. I dynamiska system utgör även minnen av tidigare påverkan och uppförande delkomponenter, vilka kan stå i konflikt med andra delar av systemet och omvärlden i realtid.

Olösta konflikter minskar systems prestanda. Statiska system och sådana dynamiska system som saknar förmåga att söka ny kunskap, kommer att kunna hamna i olösbara konflikter varmed de upphör att fungera.

Centrala konflikter i alla system ses mellan systemets delkomponenter och helheten. Dessa konflikter handlar om delkomponenternas strävan mot autonomi respektive det nödvändiga i att underordna sig helheten. I harmoniska system är dessa krafter balanserade.

Människan betraktad som system

En levande människa med fungerande minne klassificeras som ett dynamiskt system. Människans omvärld utgörs av både statiska och dynamiska system.

Den levande människan är ett system designat med avancerade tillägg som skiljer henne från det grundläggande som definierar dynamiska system.

Den levande människan är utrustad med intention – med avsikt – med syfte. Den levande människan med intakt minne är ett intentionellt dynamiskt system. På psykologiskt språk säger vi här att människan är utrustad med drifter.

Det faktum att den levande människan med intakt minne utgör ett intentionellt dynamiskt system innebär också att serverad alltför mycket redan känd information, kommer människan aktiveras att söka ny information. De allmänna uttrycken att ha det tråkigt och att ha behov av omväxling har med detta att göra.

Att söka ännu okänd information kan hota det intentionella dynamiska systemet människa. Därmed behöver hon också vara utrustad med både omdöme och med mod. Detta för att våga utmana sig själv utan att samtidigt löpa alltför stor risk att utsätta sig för något som skulle äventyra systemets existens.

En hjärnfrisk människa äger alltid en mer eller mindre utvecklad förmåga att observera sig själv som system, att som system observera sina handlingar, samt den mer eller mindre utvecklade färdigheten att då det uppfattas nödvändigt korrigera sig.

Läs mer här: kvalitets­kontroll forutsätter efterkontroll

Referenser

1.
MyClassBook.org [Internet]. 2017 [cited 2019 Sep 21]. Static or Dynamic Systems. Available from: https://myclassbook.org/static-dynamic-systems/