Ond cirkel

Aug 10 2019

Resonemanget ond cirkel tydliggör en vanlig väg till försämrad psykisk hälsa och därmed också hur psykisk hälsa kan förbättras.

Då vår psykiska hälsa sviktar har vi oftast under en längre tid varit inne i en så kallad ond cirkel.

Andra begrepp med samma betydelse som ond cirkel är ond spiral, negativ spiral, dålig spiral, nedåtgående spiral, negativa mönster, negativ trend, negativ cykel och negativ loop. Konceptual­iseringen används också i psykiatri och psykoterapi för specifika tillstånd: exempel på det är depressions­spiralen, utbrändhets­spiralen, ångest­spiralen och den onda ätstörnings­cirkeln.

Även i mer snabba psykologiska förlopp talar man om ond cirkel. Ett exempel på det är David Clarks panikcirkel .

På engelska talar man om a viscious circle, a viscious cycle och a viscious spiral. En diagnos­specifik konceptualisering ses här i uttrycket the vicious cycle of depression.

Exempel på en ond cirkel

Här ges exempel på en ond cirkel som leder till fram till depression. Det första som inträffar i den onda cirkeln är att vi stöter på ett eller flera problem som vi inte lätt finner någon lösning på. Olösta problem medför oro. Då vi inte lyckas lösa problem är det också lätt att vi känner oss ledsna. Oron och ledsenheten leder till försämrad nattsömn. Den försämrade nattsömnen gör att vi orkar mindre på dagarna och har svårare att koncentrera oss. Den ledsenhet vi upplever, och de olösta problem vid dras med gör oss ibland mer lätt­irritabla. Ledsenheten och/eller irritabiliteten påverkar i sin tur hur vi bemöter andra, och det bidrar ofta till hur vi i vår tur bemöts av andra.

Relations­svårigheter, koncentrations­svårigheter, oro och en ledsenhet som efter en tid blir allt lättare att kalla nedstämdhet, samt fortsatta sömn­svårigheter, allt det gör att vi presterar sämre och har ännu svårare att lösa problem.

Att vår problem­lösnings­förmåga successivt bara försämras gör i sin tur oss än mer oroliga och stressade. Det i sin tur gör och att vi sover ännu sämre. Framtiden kan uppfattas allvarligt hotad. Orosnivån stiger ytterligare. En depression kan utvecklas. Depressionen i sin tur kan göra orosnivån ännu högre, att det blir ännu svårare att sova och att koncentrera sig, och därmed också ännu svårare att lösa problem. Vi kan, trötta som vi är, känna oss handlings­förlamade och instängda i allt som inte fungerar. Sömn­svårigheterna och vår utmattning kan nedsätta omdömet. Depressionen medför ofta att vi har svårt att ta vettiga beslut, då vi inte känner vad som är rätt och fel då allt känns så fel.

Att bryta en ond cirkel

En ond cirkel behöver brytas och ersättas av en god cirkel för att vi skall fungera och må psykiskt bra. Problem behöver lösas. Effekten av problem­lösning blir att vi fungerar bättre, vilket i sin tur gör att vi mår bättre.

I lättare fall kan en tids mindre krav, en kort tids ledighet eller att tillfälligt få sömn­medicin göra att vi får tillräcklig förmåga att ta tag i det eller de olösta problem som utgjort grunden till den onda cirkeln. En vettig kärleksrelation kan göra skillnad. Får vi möta någon som har till yrke att lösa psykologiska problem, som erbjuder en trygg, utvecklande, tillräckligt lång samtalskontakt med tillräckligt tät intensitet, så kan också den stress vi upplever börja lägga sig och problemen successivt lösas. Om en måttlig eller svår depression utvecklats kan vi behöva komplettera med antidepressiv medicin. Vid riktigt djupa depressioner kan elektro­konvulsiv behandling (ECT) vara avgörande för att tillståndet skall kunna brytas.

Att bygga en god cirkel tar sin tid

Utifrån det faktum att en ond cirkel som leder till svårigheter att må psykiskt bra, och att fungera fullt ut psykiskt sett kan ta tid att utveckla, och på det komplicerade sätt de olika delarna i denna onda cirkel kan låsa varandra, förstår var och en att det också kan ta tid att bryta dem och att ersätta dem med en god cirkel.

Ibland har en ond cirkel som leder till dåligt psykiskt fungerande och mående etablerats mycket tidigt i livet. Den onda cirkeln är då uttryck för en psykologisk anpassning till en livssituation där anpassningen då tycktes vara den bästa lösningen för fortsatt utveckling – men det har kommit att bli lösningar som nu inte längre fungerar. De tankar, förhållningssätt och beteenden som då föreföll vara den allra bästa lösningen för fortsatt utveckling har kommit att bli en del av personen själv. Ofta är vi inte fullt medvetna om att det är dessa tidigare etablerade tankar, förhållningssätt och beteenden som nu försvårar. Vi ser det inte fullt ut.

Här förstår vi att det kan vara extra svårt att bryta den onda cirkeln och att det därmed kan ta lång tid att förändra sig. En vettig kärleks­relation och/eller bra psykoterapi är vid besvärliga psykologiska problem oftast det för lösning avgörande.

Icke­psykologiska orsaker

Hos vissa uppstår en ond cirkel i samklang med brister i psykiskt fungerande och mående utifrån en funktions­nedsättning så som autism, låg eller ojämn begåvning, läs och skrivsvårigheter som dyslexi, problem att klara det matematiska (dyskalkyli), språkliga svårigheter och/eller ADHD. Två eller flera funktionsnedsättningar inom dessa områden förekommer ofta samtidigt.

I de fall vi funderar över en psykisk funktions­nedsättning som del­förklaring till psykiska problem krävs det inte bara psykologisk behandling, utan också fördjupad utredning för att att skapa full förståelse kring svårigheter som bidragit till uppkomst av en ond cirkel.

Psykossjukdom, bipolär sjukdom eller unipolär affektiv sjukdom (= depression) är exempel på psykiska sjukdomar som kan medverka till etablerandet av en ond cirkel med ytterligare försämrat psykiskt fungerande och mående som följd. Vi kan också lätt tänka oss att vid en ökad sårbarhet på grund av ärftlighet för psykisk sjukdom kan psykologiska faktorer, det vill säga stress på grund av många olösta psykologiska problem, medverka till att den psykiska sjukdomen bryter ut.

Ett antal kroppsliga sjukdomar kan bidra till uppkomst av ond cirkel med dåligt psykiskt mående och fungerande som följd. Alternativt kan den kroppsliga sjukdomen vara en del i en ond cirkel där huvud­problemet varit av annan natur. Några exempel på kroppsliga sjukdomar som kan bidra till en ond cirkel med psykiska problem är sköldkörtel­rubbning, rubbning i calcium­omsättning, gluten­intollerans, vissa vitamin­brister, hjärt­sjukdom, lung­sjukdom, obstruktivt sömnapné-syndrom, slaganfall (stroke) och hjärntumör.

Summan av flera problem­områden

Det är förståeligt att om vi har flera del­förklaringar till en ond cirkel som ger upphov till brister i psykiskt fungerande och mående så blir de också både svårare och svårare att bryta. Det är lätt tänka sig hur problematiskt det kan vara om man samtidigt har en eller flera kroppsliga sjukdomar, en eller fler psykiska sjukdomar, en eller flera psykiska funktions­nedsättningar och dessutom ett eller flera olösta psykologiska problem.

Även människor med psykisk funktions­nedsättning, psykisk sjukdom och/eller kroppslig sjukdom kan naturligt nog behöva psykoterapeutisk hjälp för att bryta sin onda cirkel – det vill säga att lösa den del av den onda cirkeln som handlar om psykologiska problem.

Läs mer här: Ångest är en signal

Referenser

1.
Andersson G, Carlbring P, Svanborg C, Bergström J, Öst LG, Lindefors N. Paniksyndrom - ond cirkel av feltolkade kroppsliga signaler. Läkartidningen [Internet]. 2011;108(14):795. Available from: http://ww2.lakartidningen.se/ltarkiv/2011/temp/pda39496.pdf