Samman­blandade människor

Nov 13 2019

Sammanblandade människor sitter ihop med varandra i sina ömsesidigt oklart formulerade behov, underhållet av obesvarade frågor kring ansvar och skuld.

Startpunkten för sammanblandning är att någon av parterna söker göra sina egna personliga behov till den andres behov. När sammanblandning så sker har den andre accepterat inviten till sammanblandning. Då kommer denne i sin tur att svara med att själv blanda ihop sina personliga behov med den andres behov. Det blir en slags byteshandel av behov. På så vis kan sedan de båda tycka att de uppnått jämvikt.

Sammanblandade människor blandar fortsättningsvis ihop sig med varandra i olösta frågor kring ansvar och därmed förknippad oreglerad skuld. Vem var det som ville vad? Vem gjorde vad? Vem gjorde först? Vem lät det ske? När vi tänker efter: Vad vill jag? Vad vill du?

Tecken på att människor är sammanblandade är att de inte tar sitt ansvar, och att de inte reglerar sin skuld. Sammanblandade människor som vill skilja ut sig gör det genom att reda ut frågor kring eget ansvar och genom att reglera egen skuld.

Sammanblandning mellan människor kan vara norm. Samman­blandning kan ses i parförhållanden, mellan vänner, mellan vårdnadshavare och deras barn, lärare och deras elever, mellan arbetskamrater, mellan chefer och deras anställda. Samman­blandning kan också ses på samhällsnivå när de chefer för institutioner som rimligen borde ha ett ansvar varken tar ansvar eller hålls ansvariga.

För att bringa reda där människor är sammanblandade behöver minst en part ta tag i oklarheter kring ansvar. Det innebär att också reglera egen skuld.

Alla människor uppfattar inte att de har något ansvar att ta. Alla människor är inte säkra på att det finns något som heter egen skuld. Alla människor vill inte ta det ansvar de vet att de har. Alla människor vill inte reglera den skuld de vet att de bär. Med de medmänniskor som uppenbarligen inte vill ta sitt ansvar och reglera sin möjliga skuld har man två val – antingen får man välja att vara sammanblandad eller får man välja en mindre nära relation.

Om människor länge varit sammanblandade med andra är de väldigt ovana vid att inte vara sammanblandade med sina medmänniskor. Lider de av att var sammanblandade med andra kan de behöva ta hjälp av någon som inte har lika svårt att skilja ut sig själv från andra, någon som inte har samma svårigheter kring ansvarstagande och skuldreglering.

Ofta tänker sammanblandade människor att det är den andra parten som behöver ändra på sig. Ofta har sammanblandade människor en önskan om att få lösa problemen samtidigt i samma rum och vid samma tid som den eller de personer som de är sammanblandade med. Oftast är det inte så människor erövrar förmågan att vara ömsesidig utan att blanda ihop sig.

Människor som har lätt för att blanda ihop sig med andra kan ha bristande erfarenhet av ömsesidighet utan sammanblandning. Med ett ömsesidigt intresse för att lösa ansvarsfrågor och för att reglera egen skuld finns bästa möjliga förutsättningar för människor att vara ömsesidiga utan att vara sammanblandade.

Dr Claes Davidson är den svensk som skrivit mest om sammanblandning människor emellan.

Läs mer här: Analys av psykoanalys

Referenser

1.
Davidson C. Handbok i psykiskt självförsvar. 2nd ed. Hovås: Boförlaget Altum; 2015.
1.
Davidson C. Psykologi & psykoterapi i termer av gränser. Hovås: Bokförlaget Altum; 2015.