Masochism by proxy

Feb 11 2024

Masochism by proxy innebär att en masochistiskt agerande individ låter en annan individ agera masochistiskt ombud.

Med masochistiskt agerande avses här att beskriva sig som utsatt för andras illvilja, trots att man inte har skäl till det. Framförallt sker masochistiskt agerande med ord, men känslo­utspel kan också höra till.

Personer som agerar masochistiskt söker utan objektiva skäl förmedla en bild av sig själva som offer för andras elakheter. De kan låta påskina att de saknar makt att påverka något som de de facto visst har makt att påverka. De kan säga att andra härskar över dem, samtidigt som de inte gör sin egen vilja hörd.

Masochistiskt agerande människor ser sig inte som offer – de presenterar sig som offer.

Inte fullt ut medveten avund kan vara en central drivkraft hos den som agerar masochistiskt. Avund levs då ut som missunnsamhet. Att beskriva sig som ett oskyldigt offer för andras elakheter kan också vara en fullt medveten strategi för att söka uppnå egna mål. Agerandet blir framgångsrikt där det inte avslöjas.

By proxy betyder genom ombud. Masochism by proxy är masochism genom ombud. Vid masochism by proxy sker ett samgående mellan individer med masochistiskt agerande.

Ett exempel på masochism by proxy: på en arbetsplats har en ny medarbetare fått ett vänligt nej till något och har så rusat ut i arbetsplatsens fikarum gråtande och sagt “Hen var taskig mot mig!” Arbetsplatsens chef, som själv har ett om än oftast mer diskret masochistiskt agerande och som har ett horn i sidan till den underordnade som vänligt sagt nej till den nya medarbetaren, tar den nya medarbetaren i försvar – detta trots att det saknas vittnen till den händelse där det råder oenighet om vad som förevarit – och vidhåller att den som vänligt sagt nej till den nye medarbetaren skall be denne om ursäkt “för att ha betett sig aggressivt”. I det fortsatta kvarstår arbetsplatsens chef vid att hens underordnade visst hade betett sig aggressivt mot den nya medarbetaren. Detta hänvisar arbetsplatsens chef till att den underordnade skulle vara en person som återkommande är för aggressiv mot medmänniskor. Till saken hör att arbetsplatsens chef inte någonsin tidigare lyft att det skulle vara något problem med hens underordnades mellan­mänskliga beteende, och att den nya medarbetarens masochistiska problematik efter lite ytterligare tid slår ut i full blom: kollegor i samma yrkeskategori anklagas av denne för mobbning.

Masochistiskt agerande människor triggar hos de som de samspelar med återkommande upplevelse av förvirring och känslan ilska. Om medmänniskan gått i fällan att inför det förvirrande reagera med tydlig ilska beskriver därefter den masochistiskt agerande den andra parten som aggressiv. Sakfrågorna riskerar i detta att gå helt förlorade. Den som inte ser till att dämpa den ilska som lätt väcks vid möten med masochistiskt agerande, där bisatser och öppna anklagelser om att vara en aggressiv person återkommande uttrycks, kommer att se sig indragen i ett destruktivt samspel där den masochistiskt agerande triumferar.

Att själv bli varse att ens motpart agerar masochistiskt, och att se till att utan att höja rösten hålla sig till sakfrågor bryter den onda cirkeln. Det mer lugna förhållningssättet ger inte längre masochisten näring till sitt problemskapande beteende. Att alltid vara så kort och koncis som det bara går i det fortsatta är gynnsamt. Man förhåller sig alltså på ett mer konstruktivt sätt. I detta ingår att man inte sätter någon etikett på sin medmänniska. Man talar alltså så länge det destruktiva samspelet pågår inte med den masochistiskt agerande om att att hens agerande är masochistiskt. Det skulle i sig vara kränkande.

Ibland ser man hela lednings­strukturer med ett masochistiskt agerande, där överordnade chefer stödjer sina underordnade chefer i masochistiskt agerande. Masochism by proxy är då del i ledningsstrukturen. Önskan om mer makt utan att se till helheten driver processen.

Världen över ser vi nu mycket högt uppsatta beslut­fattare agera masochistiskt, och att en stor andel medmänniskor av det låter sig förledas. Så kan det bli när resurser minskar och därmed rädsla ökar, samtidigt som människor tillåter sig att leva ut avund.

Problem­områden i möten mellan masochistiskt agerande och de som inte agerar masochistiskt är verklighet, sanning, skuld och ansvar.

Läs mer här: Ordet konflikt