Överbelastade system

Feb 12 2023

System som belastas mer än de är skapade för att klara blir överbelastade system.

Varje system är bara anpassat för och moget nog för att klara en viss belastning. Om ett system belastas för mer än det är skapat för eller moget nog för att klara, kommer det att fungera allt sämre. Om belastningen överskrider en viss gräns kommer systemet i fråga att helt sluta fungera.

En dator kan bli överbelastad. Ett nätverkssystem kan bli överbelastat. Ett psyke kan bli överbelastat. En människa kan bli överbelastad. En organisation kan bli överbelastad. En nation kan bli överbelastad. En bakterie kan bli överbelastad. Ett ekosystem kan bli överbelastat. En värld kan bli överbelastad.

Alla system kan bli överbelastade.

Ett system utgörs av en uppsättning interagerande och ömsesidigt beroende komponenter vilka formar en komplex och samtidig avgränsbar helhet.

Sårbarhet och motståndskraft

Begreppet sårbarhet anger ett systems gräns för överbelastning. Begreppet motståndskraft speglar ett systems förmåga att tåla belastning. Ordet resiliens använd med samma betydelse som motståndskraft.

Positiv och negativ stress

Positiv stress gör gott för system, som då upplever (om de har förmåga att uppleva) att de räcker till och samtidigt presterar väl. Negativ stress handlar om en belastning som utmanar ett systems förmåga att räcka till. Om en negativ stress är alltför stor och/eller om den varar alltför länge kan den överbelasta det system den påverkar.

Uthållighet

Uthållighet handlar om att tåla en viss grad av belastning över en viss tid. Positiv stress påverkar inte ett systems förmåga negativt. Negativ stress över en viss tidsrymd riskerar att trötta ut systemet, och göra att det levererar sämre. Även en mer låggradig negativ stress kan, om den fortgår under alltför lång tid, slita ut och så småningom också slå ut ett system.

Återhämtning

Ett system som utsätts för viss grad av negativ stress kan återfå sina krafter om det ges tillräckligt mycket tid för reparativ återhämtning. Balansen mellan negativ stress och reparativ återhämtning är avgörande för om systemet skall hålla över tid.

Mognad och dynamiska system

System som växer och över tid utvecklas till att klara allt svårare uppgifter kommer att mogna till att klara allt svårare uppgifter.

Dynamiska system, det vill säga system som har minne, kommer att över tid lära sig mer och mer, och kan därmed bli alltmer effektiva att hantera de uppgifter de har att hantera.

Åldrande och slitage

Levande system åldras över tid. De är bara skapade för en viss tids maximal kapacitet, och en tids maximal livslängd. Tekniska system slits över tid. Åldrande respektive slitage innebär att system över tid kommer att bli alltmer mer känsliga för belastning, mer känsliga för negativ stress. Kombinationen av tilltagande mognad och kunskaper kan göra att levande systems åldrande inte påverkar lika starkt som det annars skulle göra. System som bygger på flera individers samverkan kommer att åldras om de inte vartefter fylls på med nya yngre individer.

Läs mer här: Dynamiska system