Kvalitets­kontroll förutsätter efter­kontroll

Apr 21 2021

Begreppen kvalitets­kontroll och efter­kontroll gäller inte bara för framgångsrik industri. Allt utifrån tidigare erfarenheter, förmåga och intresse kvalitets­kontrollerar alla människor all sin produktion.

Långsiktigt vinstgivande industri bedriver kvalitets­kontroll. Det som långsiktigt vinstgivande industri skall producera eftergranskas så att det som levereras stämmer med den grad av kvalitet som företaget bedömer kommer att vara långsiktigt framgångsrik och därmed vinstgivande.

Kvalitetskontroll förutsätter efterkontroll. Man producerar och granskar det producerade mot den standard för kvalitet man vill upprätthålla. Vad kvalitet är, och vad som antas vara långsiktigt vinstgivande, det grundar sig på erfarenhet och på moral.

Det är inte bara långsiktigt framgångsrik industri som bedriver efterkontroll för att upprätthålla tillräckligt hög kvalitet för att vara långsiktigt framgångsrik. Alla människors handlingar och beteenden kvalitets­kontrolleras genom eftergranskning efter förmåga och intresse av dem själva. En del människor gör mer av det, andra människor gör mindre av det. En del människor är snabba på eftergranskning, andra människor är långsamma på eftergranskning.

Såvida människor är fullt hjärnkompetenta kommer de att kunna kvalitets­kontrollera allt de producerar. Fullt hjärnkompetenta människor kan välja att kvalitets­kontrollera sin produktion.

Alltifrån vad fullt hjärnkompetenta människor säger, till det de icke-verbalt kommunicerar, till det de skriver, till det de för hand gör, till det de gör mot andra, allt det kan kvalitets­kontrolleras av dem själva. Särskilda områden i fullt hjärnkompetenta människors hjärnor kan jämföra allt det som de levererar mot den inre måttstock för kvalitet som de är utrustade med.

Ofta genomförs människors kvalitets­kontroll närmast automatiskt. Människors efterkontroll och kvalitets­kontroll når många gånger inte deras medvetande. Det är inte det samma som att människors efterkontroll hör till det psykoanalysen benämnt som det omedvetna. Snarare har vi här oftast att göra med det som psykoanalysen benämnt som det förmedvetna. Med det förmedvetna menas allt det som individen inte är fullt medveten om, men vilket med individens intresse relativt lätt kan medvetandegöras.

Människor som är födda med vissa typer av neuropsykiatrisk funktions­nedsättning, eller som har förvärvat vissa typer av neuro­psykologiskt påvisbar funktions­nedsättning, kommer att kunna ha det svårare än fullt hjärnkompetenta med sin efterkontroll. Vi märker det i att de oftast inte levererar samma kvalitet i allt det som fullt hjärnkompetenta kan.

Även fullt hjärnkompetenta människor kan dock till synes ha svårt med sin kvalitets­kontroll och med denna sammanhängande efterkontroll. Här kan det handla om ett bristande intresse för kvalitetskontroll i vissa sammanhang men inte i andra, eller om ett bristande intresse för kvalitetskontroll i alla sammanhang. Det kan också handla om bristande träning i efterkontroll, eller om bristande erfarenhet av hur man gör för att korrigera sig då man upptäcker att bristande kvalitet levererats. När fullt hjärnkompetenta människor ser ut att ha svårt med kvalitets­kontroll har vi oftast att göra med en moral som godkänner den kvalitet som faktiskt levereras.

Fullt ut hjärnkompetenta människor som levererar med bristande kvalitet kan utveckla sig. De kan förbättra sin efterkontroll och lära sig hur man går till väga för att ställa rätta till brister i det levererades kvalitet då sådana upptäcks. Fullt ut hjärnkompetenta människor är utrustade med inlärningsförmåga.

Läs mer här: Dynamiska system